Dhammapados posmai

Kiekvieno pirmadienio vakarą, 19:00, po meditacijos, iš Alokos centro transliuojame Dhammapados posmų skaitymą ir trumpus pamastymus apie juos. Čia rasite tų transliacijų įrašus. Klausykite, mąstykite, dalinkitės savo mintimis FB komentaruose!

Posmai pažymėti „(AB)” versti Audriaus Beinoriaus, nepažymėti – Ayyos Piyadassī.

Posmai 1-2

1
Visų (psichinių) būsenų pirmtakas yra protas, protas yra jų valdovas, proto yra jos sukurtos.
Jei žmogus kalba ar veikia, turėdamas suterštą protą, kančia seka paskui jį kaip ratas vilkiko pėdomis.

2
Visų (protinių) būsenų pirmtakas yra protas, protas yra jų valdovas, proto yra jos sukurtos.
Jei žmogus kalba ar veikia, turėdamas tyrą protą, laimė seka paskui jį kaip šešėlis, kuris jo nepalieka.

Posmai 3-4

3
„Jis įžeidė mane, apiplėšė, man trenkė, nugalėjo”, –
neras ramybės niekuomet, kas tokias mintis puoselėja. (AB)

4
„Jis įžeidė mane, apiplėšė, man trenkė, nugalėjo”, –
kas šitokių minčių nepuoselėja, tas bemat nurims. (AB)

Posmai 5-6

5
Šiame pasaulyje neapykanta niekad nenumalšina neapykantos,
ją numalšina meilė. Tai yra visų laikų Dėsnis.

6
Kiti negalvoja apie tai, kad mes čia turėsim mirti,
bet tie, kas apie tai galvoja, palieka kivirčius.

Posmai 7-8

7
Kas gyvas malonumais, nesuvaldo juslių, be saiko valgo, tingi ir nėra žvalus,
tokį lengvai įveikia Mara – kaip viesulas gležną medelį suniokoja. (AB)

8
Kas gyvas ne tik malonumais, jusles savo tramdo, valgo saikingai, kas tvirto tikėjimo, kupinas ryžto,
tokio neįveikia Mara – kaip vėtra neįveikia kalnų uolos. (AB)

Posmai 11-12

11
Kas esmę laiko neesminga, o neesminga mano esant esmę,
tas nepatirs tiesos, nes veda jį klaidingos mintys. (AB)

12
Kas esmę esme ir laiko, o neesminga – neesmingu,
tas tiesą patirs, nes veda jį teisingos mintys. (AB)

Posmai 13-14

13.
Kaip kad prasismelkia lietus pro blogai dengtą stogą,
taip į netramdomą protą prasiskverbia aistros. (AB)

14.
Kaip neprasismelkia lietus pro gerai dengtą stogą,
taip neprasiskverbia aistros į sutramdytą protą. (AB)

Posmai 15-16

15.
Ir šiapus sielvartauja, ir anapus, abiejuose pasauliuos sielvartauja piktavalis;
kenčia ir liūdi, regėdamas savo darbų (pasėtą) blogį. (AB)

16.
Ir šiapus džiaugias, ir anapus, abiejuose pasauliuos džiaugias doras;
jis džiaugiasi regėdamas savo gerų darbų vaisius. (AB)

Posmai 19-20

19.
Kad ir daug jis gieda šventrus tekstus, bet neseka jais išsiblaškęs žmogus,
jis kaip piemo, skaičiuojantis kitų karves, nepatyria atsiskirėlių praktikos palaimos.

20.
Kad ir mažai jis gieda šventrus tekstus, bet praktikuoja mokymą atitinkantį darną.
Atsikratęs aistros, neapykantos ir paklydimo, turėdamas teisingą supratimą, jis visiškai išvaduoja protą.
Nieko nesisavindamas nei šiame, nei kitame pasaulyje, jis patyria atsiskirėlių praktikos palaimą.

Posmai 21-22

21.
Budrumas – kelias į nemirtingumą; išsiblaškymas veda į mirtį.
Kas būdrauja, nemiršta; nedėmesingieji – gyvena tarsi mirę.

22.
Tai gerai žinodami, išminčiai nuolat būdrauja,
budrumas – jų džiaugsmo šaltinis; džiaugsmu dalijasi kilnieji.

Posmai 23-24

23.
Kas nenutrukstamai medituoja, nuolat ir tvirtai juda į priekį,
tie išminčiai tiesiogiai patiria nibbaną, neprilygstamą apsauga nuo pančių.

24.
Auga šlovė to, kas yra energingas, atidus, santūrus, gyvenantis pagal darnos dėsnius,
kas yra budrus, keno veiksmai yra tyri ir apgalvoti.

Posmai 25-26

25.
Veiklumu, budrumu, susitvardymu ir disciplina,
Išminčius pasidaro sau salą, kurios joks potvynis neužlieja.

26.
Kvailiai ir neišmanėliai – jie pasiduoda išsiblaškymui;
išminčiai kaip didžiausią turtą saugo savąjį budrumą. (AB)

Posmai 26-27

27.
Venk išsiblaškymo, aistroms nepasiduok ir juslių malonumams;
juk tas patirs Didįjį Džiaugsmą, kas susitelkęs ir budrus. (AB)

28.
Budrumu įveikęs išsiblaiškima, pakilęs į išminties rūmūs,
išminčius neliūdėdamas žvelgia į sielvartaujančią žmoniją,
kaip ant kalno stovintisis žiūrėtų į slėnyje gyvenančius,
taip išminčius žiūri į kvailius.

Posmai 33-34

33.
Šį svyruojantį, judrų protą, sunkiai nusaugomą, sunkiai sulaikomą,
išmintingas žmogus ištiesina, kaip strėlininkas strėlę.

34.
Plasta portas (mintis), kaip žuvis, ištraukta iš gelmės ir nusviesta ant kranto,
mėgindamas ištrūkt iš Maros gniaužtų. (AB)

### Posmai 35-36

35.
Sunkiai suvaldomas, greitas yra šis protas, jis blaškosi, kur tik nori.
Gera yra valdyti protą. Suvaldytas protas atneša laimę.

36.
Išminčius saugos šį sunkiai įžiūrimą, labai subtilų, kur panorėjęs besiblaškantį protą.
Suvaldytas protas atneša laimę.

Posmai 38-39

38.
Išmintis neišsivysto tam, kurio protas nestabilus,
kurio tikėjimas svyruoja, tam, kas nežino tikrojo mokymo.

39.
Neturi baimės tas, iš kurio proto nesrūva aistra, kas proto nesumišusio,\ kas atsikratė gero ir blogo darymo ir yra budrus.

Posmai 40-41

40.
Supratęs, jos šis kūnas yra (trapus) it molinis puodas
sutvirtinęs protą lyg tvirtovę,
įveiki Marą išminties ginklu.\ Neprisirišdamas prie pasaulio, tą pergalę turėtum saugoti.

41.
Ak, neilgtrukus šis kūnas guls į žemę,
bus atmestas, apleistas sąmonės, bevertis kaip stuobrys.

Posmai 42-43

42.
Kad ir ką gali padaryti priešas priešui ar piktas piktam,
neteisingai nukreiptas protas gali pakenkti žymiai daugiau nei jie.

43.
Nei motina, nei tėvas, nei bet kuris kitas giminaitis
negali padėti žmogui daugiau nei teisingai nukreiptas protas.

Posmas 46

46.
Žinodamas, jog kūnas šis tėra tarsi ištirpstanti puta, tarsi miražas,
teeina jis, nematomas mirties valdovo, atmušdamas Maros gėlių strėles. (AB)

Posmas 50

50.
Tegul jis žiūri ne į kitų trukumus, ne į tai, kas kitų padaryta ar nepadaryta,
bet į tai, ką padarė ir nepadarė pats.